fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor hi5 consulting CommV, met ondernemingsnummer BE, met maatschappelijke zetel te Affligem, Ternatsestraat 183 met emailadres: stijn@depril.eu . Alle communicatie dient aan deze adressen te worden gestuurd.

Artikel 1: Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor de workshops, trajecten, cursussen, coaching en alle andere activiteiten georganiseerd door hi5 consulting.

Deze voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen hi5 consulting en de klant, samen de partijen. De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Ze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die door hi5 consulting aangegaan worden.

Artikel 2: Prijzen

Waar prijzen vermeld zijn, staat steeds uitdrukkelijk vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is. De door hi5 consulting gemaakte offertes zijn geldig gedurende 15 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

De overeenkomst met de klant omtrent de te leveren dienst ontstaat nadat deze via e-mail (of elk andere communicatie) de offerte, het voorstel of het aanbod van hi5 consulting heeft aanvaard.  De klant ontvangt kort nadien een bevestiging van de concrete afspraken.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van hi5 consulting, zoals aangegeven op de factuur.

Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 euro, alsook verwijlintresten van 1% per maand.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden bij in-company opdrachten

Annulering is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de opleiding, het project of de opdracht, met uitzondering van reeds door ons gemaakte kosten.

Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 25% van het projectbudget.

Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 50% van het projectbudget.

Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurd én na ontvangstmelding van ons.

Artikel 6: Voorwaarden bij coaching

Door de aard van de dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de bewustwording en verandering, geeft de coaching geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden. De klant beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.

Elk coachingtraject start met een gesprek waarin high level de verwachtingen worden geschetst. Als beide partijen op einde van dit gesprek van maximaal 30 minuten akkoord zijn om een verdere samenwerking op te starten ontvangt de coachee een vragenlijst die gebruikt zal worden in het intake gesprek.

Bij individuele coaching voor particulieren (buiten een traject) zal er steeds een factuur van meerdere sessies opgemaakt worden. De sessies moeten betaald zijn bij aanvang van deze serie van gesprekken of 14 dagen na factuurdatum. Afhangend wat eerst komt, er zal een mogelijkheid zijn om via Payconiq of via overschrijving op het bankrekeningnummer – DE58 1001 1001 2629 4137 57.

Coaching-pakketten moeten ten laatste 2 werkdagen voor de eerste coachingsessie betaald zijn via overschrijving of Payconiq. Als dit niet gebeurt, dan kan hi5 consulting ervoor kiezen om de afspraak niet te laten doorgaan.

Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het totale bedrag van het honorarium (van 1u) in rekening gebracht.

Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De klant betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.

De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld en zal van zodra mogelijk een andere datum aangeboden krijgen. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Voorwaarden bij andere services

Dit artikel heef enkel toepassingen op andere services aangeboden door hi5 consulting. Elke traject start met een gesprek waarin besproken zal worden wat het doel is van de gevraagde service. Elke factuur is te betalen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Bij oplevering van de gevraagde service zal de factuur opgemaakt worden maximaal 1 week na de oplevering. De factuur is te betalen op bankrekeningnummer – BE21 7310 5396 3903 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), dient de klant uitdrukkelijke toestemming voor te leggen om coaching of een andere activiteit te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

Geen dienst van hi5 consulting is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp of begeleiding.

Alles aangeboden door hi5 consulting is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

hi5 consulting is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn te leveren diensten. Er kan echter geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding ten gevolge van een fout, vergissing en nalatigheid tijdens de uitvoering van zijnopdracht tenzij het een grove inbreuk op de wetgeving betreft of indien een zware fout aantoonbaar is. In dat geval dient de klacht binnen de acht dagen schriftelijk overgemaakt te worden aan hi5 consulting middels een aangetekend schrijven. In geen geval zal de klant recht hebben op een schadevergoeding die hoger ligt dan het overeengekomen bedrag in de overeenkomst.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Het cursusmateriaal, video’s, presentaties en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd. Ook de inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan hi5 consulting of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van hi5 consulting.

Artikel 10: Recht

Elke discussie over om het even welk punt van de overeenkomsten valt onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van hi5 consulting.